HomeStatut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

1
Statut Stowarzyszenia Wędkarskiego:
„MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI”

Do pobrania: Statut


2
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie wędkarskie „MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI” zrzesza
miłośników wędkarstwa i przyrody, nawiązując do najlepszych tradycji polskich
stowarzyszeń wędkarskich i ochrony środowiska.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia Wędkarskiego „MAŁOPOSKI ZWIĄZEK
WĘDKARSKI” zwanego dalej Stowarzyszeniem jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Stowarzyszenie używa godła i barw, a władze Stowarzyszenia pieczęci określającej
ich nazwę.
2. Wzór godła i barw ustala, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie.
3. Godło Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.
4. Wzór pieczęci Stowarzyszenia ustala Zarząd.
5. Stowarzyszenie obchodzi 01 maja święto wędkarza małopolskiego – Dzień Wędkarza.
§4
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wieliczce.
§5
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swych członków.
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej.
2. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych.
3. Kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne.
4. Pozyskiwanie i użytkowanie nowych terenów wędkarskich.
5. Współpraca z jednostkami Państwowej Straży Rybackiej, Policji, Straży Miejskiej
oraz Społecznej Straży Rybackiej w ochronie wód i zwalczaniu kłusownictwa.
6. Rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród
młodzieży.
7. Nawiązywanie współpracy z innymi towarzystwami i organizacjami wędkarskimi na
terenie kraju i za granicą.
8. Współpraca z Samorządami oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu
wędkarskiego oraz rekreacji.
9. Współpraca z organizacjami i instytucjami proekologicznymi.
3
10. Współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w zakresie
ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji.
11. Prowadzenie ośrodków zarybieniowych.
12. Prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu
wędkarstwa i rekreacji.
13. Organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich.
14. Organizowanie współzawodnictwa sportowego opartego o zasady obowiązujące w
polskich związkach sportowych.
15. Resocjalizację, zwalczanie nałogów i patologii społecznych oraz pracę ze
środowiskami zagrożonymi wychowawczo.
16. Prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską.
17. Prowadzenie działalności wydawniczej.
18. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
19. Podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji
celów Związku.
§7
Sposób realizacji celów Stowarzyszenia:
1. Organizowanie szkoleń, spotkań i zawodów wędkarskich.
2. Organizowanie dyskusji problemowych z udziałem specjalistów.
3. Ochrona rzadkich gatunków ryb, ptaków, roślin i zwierząt.
4. Zarybianie i zagospodarowywanie łowisk własnych.
5. Pozyskanie nowych członków, również spośród młodzieży.
6. Organizowanie z innymi towarzystwami i organizacjami wędkarskimi wspólnych
spotkań i zawodów wędkarskich.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
1. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, po złożeniu
pisemnej deklaracji, posiadająca rekomendację, co najmniej dwóch członków
Stowarzyszenia i zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym.
2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba zasłużona dla
Stowarzyszenia, zaliczona w poczet członków przez Walne Zebranie w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
3. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może zostać osoba niepełnoletnia,
posiadająca zgodę przedstawicieli ustawowych, która złożyła deklaracje pisemna i
uzyskała poparcie Zarządu w głosowaniu jawnym większością głosów.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub fizyczna,
posiadająca jedynie głos doradczy.
5. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają jedynie członkowie założyciele i
członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
4
§9
Za zasługi w działalności statutowej członek Stowarzyszenia może otrzymać odznaki
honorowe, medale oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia:
1. Odznakami honorowymi są:
· złota odznaka,
· srebrna odznaka,
· brązowa odznaka,
· medal za zasługi w rozwoju wędkarstwa,
· medal za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim,
2. Odznakami okolicznościowymi są odznaki i medale.
3. Wyróżnieniami są:
· puchary,
· dyplomy uznania,
· nagrody rzeczowe.
§10
Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
1. Brać czynny udział w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegać postanowienia Statutu, Regulaminu, uchwał Walnego Zebrania i decyzji
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Podnosić swój poziom etyczny i sportowy.
4. Dbać o stan sprzętu i innych składników majątkowych Stowarzyszenia.
5. Godnie reprezentować Stowarzyszenie w zawodach i spotkaniach.
6. Dbać o kondycje finansową Stowarzyszenia przez terminowe opłacanie składek i
pozyskiwanie sponsorów.
§11
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. Uczestniczyć w tworzeniu planów działania Stowarzyszenia.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, jeżeli posiada czynne i bierne
prawo wyborcze.
3. Korzystać z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych odrębnym
regulaminem wewnątrz stowarzyszenia.
4. Poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu
na Walnym Zebraniu.
5. Reprezentować barwy Stowarzyszenia w zawodach i innych imprezach.
§12
Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w skutek:
1. Pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia.
2. Decyzji Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu w przypadku:
· nieprzestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia,
· udowodnienia działalności na szkodę Stowarzyszenia
3. Niepłacenia składki członkowskiej przez jeden rok.
4. Śmierci członka będącego osobą fizyczną.
5
Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo zgłaszania wniosku do Zarządu o
ukaranie członka Stowarzyszenia.
Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia członków
Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o ukaranie.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§13
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
Uchwały i postanowienia władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów o ile przepisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
§14
Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
· wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
· ustalanie składu liczbowego władz Stowarzyszenia,
· rozpatrywanie i zatwierdzanie planu Stowarzyszenia,
· rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, udzielanie
absolutorium,
· ustalenie wysokości składki członkowskiej,
· podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, określając jego
sposób nabycia, zbycia lub zagospodarowania,
· zatwierdzenie regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia,
· dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
· decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła
większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków w pierwszym
terminie lub niezależnie od obecnej na zebraniu liczny członków, w drugim terminie
ogłoszonym po 15 minutach.
3. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w
roku.
4. O terminie i miejscu walnego zebrania, Zarząd Stowarzyszenia powiadamia
członków, co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.
5. Władze Stowarzyszenia oraz Prezes wybierane są na Walnym Zebraniu w głosowaniu
jawnym.
§15
Zarząd Stowarzyszenia:
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Zarząd składa się z Prezesa oraz z 5 do 20 członków zarządu.
6
4. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć nie później niż 14 dni od
dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie na wniosek prezesa:
· pierwszego wiceprezesa,
· drugiego wiceprezesa,
· skarbnika,
· sekretarza,
· gospodarza
5. Do kompetencji i zakresu działania zarządu należy:
· kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
· reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
· przygotowanie planu pracy i realizacja innych postanowień Walnego Zgromadzenia,
· zarządzanie funduszem stowarzyszenia i jego majątkiem,
· podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
· podejmowanie innych zadań związanych z działalnością Stowarzyszenia.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w
miesiącu.
7. Pomiędzy posiedzeniami zarządu, decyzje podejmuje Prezes lub jeden z
Wiceprezesów Zarządu.
8. W przypadku rezygnacji z działalności jednego z członków Zarządu następca
wybierany jest przez Zarząd.
§16
Organy kontroli wewnętrznej:
1. Dla kontroli działalności Zarządu, analizy jego sprawozdań rocznych, oraz
wnioskowania o udzielenie Zarządowi absolutorium, powołuje się Komisję
Rewizyjną.- Komisja Rewizyjna jest trzy-osobowa, wybierana zgodnie z §14
Kadencja Komisji rewizyjnej trwa 4 lata.
2. W przypadku rezygnacji z działalności jednego z członków Komisji Rewizyjnej,
następca wybierany jest podczas Walnego Zebrania członków w głosowaniu, zwykłą
większością głosów.
3. Wnioski i sprawozdania Komisji Rewizyjnej muszą być zatwierdzone przez Walne
Zebranie w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów.
Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§17
Środki finansowe na swoja działalność Stowarzyszenie pozyskuje z:
· składek członkowskich,
· dobrowolnych wpłat na działalność Stowarzyszenia,
· dotacji z Samorządów Terytorialnych lub innych jednostek prawnych,
§19
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
upoważnionych jest dwóch członków Zarządu: Prezes lub wiceprezes i jeden z członków
Zarządu.
7
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§20
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3
głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku
pozostałego po likwidacji podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy
obecności, co najmniej 3/4 członków.
3. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoła
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi
wytycznymi.
4. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie może wskazać organizacje
lub instytucję społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po
przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach i Kodeks Cywilny.
§21
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawna i może rozpocząć działalność z chwilą
uprawomocnienia się postanowień w rejestrze.
§22
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem wpisania Stowarzyszenia
Wędkarskiego „ MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ” do rejestru stowarzyszeń.
Przewodniczący/-a Protokolant/-ka
…………………………….. ... ………………………………

Małopolski Związek Wędkarski

ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka

KRS 0000435155, REGON 122672038, NIP 6832080142

NR. KONTA BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELICZCE

39 86190006 0010 0200 9377 0001

Prezes - tel.515674543, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skarbnik- tel.606157503, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Komendant SSR - tel.606755931, 
Gospodarz - tel.535091136
Strona internetowa e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Początek strony

CHCEMY BY WODY BYŁY PEŁNE ŻYCIA.